กิจกรรมโรงเรียน    
24 มิ.ย. 54 - กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2554
     
23 มิ.ย. 54 - พีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
     
2 พ.ค. 54 - ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554
     
5 พ.ค. 54 - ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยสาธิตการสอนแบบระเบิดจากข้างใน
     
นักเรียนป.6 ทัศนศึกษาที่อำเภอไชยา เช่น สวนโมกขพลาราม, พิพิธภัณฑ์ไชยา, พระบรมธาตุไชยา ฯลฯ
     
นักเรียน ป.5 จำนวน 100 คน เข้าอบรมและฝึกปฎิบัติเรื่องการจราจร จัดโดย กปถ.